Βιβλίο: Οι κοινωνικοί μετασχηματισμοί του 20ού αι. και η επίδρασή τους στη Δυτική Μακεδονία

Παιδεία

Στον πα­ρό­ντα συλ­λο­γι­κό τό­μο πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται ειση­γή­σεις με τις οποί­ες επι­χει­ρεί­ται να φω­τι­στούν πτυ­χές των κοι­νω­νι­κών με­τα­σχη­μα­τι­σμών που συ­ντε­λέ­στη­καν στη Δυ­τι­κή Μα­κε­δο­νία του 20ού αιώ­να και που απο­τέ­λε­σαν το ερευ­νη­τι­κό εν­δι­α­φέ­ρον του Συ­νε­δρίου της Εται­ρεί­ας Με­λε­τών Αν­θρω­πι­στι­κών Επι­στη­μών Φλώ­ρι­νας.

Το συλ­λο­γι­κό αυτό έρ­γο συμ­βάλ­λει στην κα­τα­νό­η­ση των τρό­πων με τους οποί­ους δι­α­μορ­φώ­θη­καν οι δι­α­στά­σεις της εθνο­πο­λι­τι­σμι­κής ταυ­τό­τη­τας στην πε­ρι­ο­χή της Δυ­τι­κής Μα­κε­δο­νί­ας μέ­σω της εν­σω­μά­τω­σης και της ανα­σύν­θε­σης των εθνο­τι­κών, θρη­σκευ­τι­κών και πο­λι­τι­σμι­κών στοι­χεί­ων που συ­ντέ­λε­σαν στη δη­μι­ουρ­γία της ξε­χω­ρι­στής φυ­σι­ο­γνω­μί­ας της. Η επί­δρα­ση των ορό­ση­μων του 20ού αιώ­να στην ανά­δει­ξη των κοι­νω­νι­κών με­τα­σχη­μα­τι­σμών σε όλους τους το­μείς της κα­θη­με­ρι­νής ζω­ής προ­σεγ­γί­ζε­ται στα κεί­με­να του τό­μου με γνώ­μο­να τα ιδι­αί­τε­ρα χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά της Δυ­τι­κής Μα­κε­δο­νί­ας.


 

Ο Τα­μου­τσέ­λης Νι­κό­λα­ος είναι μέ­λος του Ειδι­κού Δι­δα­κτι­κού Προ­σω­πι­κού [Ε.ΔΙ.Π.], Δι­δα­κτι­κή Εικα­στι­κών Τε­χνών – Εικα­στι­κά Ερ­γα­στή­ρια, Παι­δα­γω­γι­κό Τμή­μα Νη­πι­α­γω­γών, Σχο­λή Κοι­νω­νι­κών και Αν­θρω­πι­στι­κών Επι­στη­μών, Πα­νε­πι­στή­μιο Δυ­τι­κής Μα­κε­δο­νί­ας

Ο Δη­μή­τρι­ος Σο­λά­κης είναι Υπο­ψή­φι­ος Δι­δά­κτωρ ΑΠΘ, Με­τα­πτυ­χι­α­κός φοι­τη­τής στις Επι­στή­μες της Αγω­γής και της Εφαρ­μο­σμέ­νης Πλη­ρο­φο­ρι­κής, Κα­θη­γη­τής Πλη­ρο­φο­ρι­κής στην Πυ­ρο­σβε­στι­κή Ακα­δη­μία.

Η Ειρή­νη Κου­ρε­μέ­νου γεν­νή­θη­κε στο Βό­λο. Από­φοι­τη του Κλα­σι­κού Λυ­κείου Βό­λου και πτυ­χι­ού­χος του Τμή­μα­τος της Κλα­σι­κής Φι­λο­λο­γί­ας του Πα­νε­πι­στη­μίου Ιω­αν­νί­νων, συ­νέ­χι­σε τις με­τα­πτυ­χι­α­κές της σπου­δές στο πε­δίο της Ετε­ρό­τη­τας σε Πα­νε­πι­στή­μιο του Λον­δί­νου. Είναι κά­το­χος δι­δα­κτο­ρι­κού τίτ­λου στον το­μέα της Το­πι­κής Ιστο­ρί­ας και της Ιστο­ρί­ας της Εκ­παί­δευ­σης του Παι­δα­γω­γι­κού Τμή­μα­τος Δη­μο­τι­κής Εκ­παί­δευ­σης της Σχο­λής Κοι­νω­νι­κών και Αν­θρω­πι­στι­κών Επι­στη­μών του Πα­νε­πι­στη­μίου Δυ­τι­κής Μα­κε­δο­νί­ας. Έχει αρ­θρο­γρα­φή­σει σε ελ­λη­νι­κά και ξέ­να δι­ε­θνή πε­ρι­ο­δι­κά και έχει λά­βει μέ­ρος σε πολ­λά επί­σης δι­ε­θνή και ελ­λη­νι­κά συ­νέ­δρια. Είναι Πρό­ε­δρος της Εται­ρεί­ας Με­λε­τών Αν­θρω­πι­στι­κών Επι­στη­μών Φλώ­ρι­νας (Ε.Μ.Α.Ε.Φ.) έχο­ντας στο ενερ­γη­τι­κό της εκ­δό­σεις επι­φυλ­λί­δων, επι­μέ­λεια πρα­κτι­κών, δι­ορ­γα­νώ­σεις συ­νε­δρί­ων και ημε­ρί­δων κα­θώς και πα­ρου­σι­ά­σεις βι­βλί­ων. Είναι επί­σης μέ­λος της Ελ­λη­νι­κής Εται­ρεί­ας Ιστο­ρι­κών Ελ­λά­δας (ΕΛ.Ε.Ι.Ε.). Κα­τά το τρέ­χον ακα­δη­μα­ϊ­κό έτος δι­δά­σκει στο Παι­δα­γω­γι­κό Τμή­μα Δη­μο­τι­κής Εκ­παί­δευ­σης του ΠΔΜ τα μα­θή­μα­τα «Το­πι­κή Ιστο­ρία: Έρευ­να και Δι­δα­κτι­κή Πρά­ξη», «Λο­γο­τε­χνία και Ιστο­ρία» και «Δη­μό­σια Ιστο­ρία. Χρή­σεις και Κα­τα­χρή­σεις του Πα­ρελ­θό­ντος». Ζει και ερ­γά­ζε­ται στη Φλώ­ρι­να ως Στέ­λε­χος Εκ­παί­δευ­σης και είναι έγ­γα­μη και μη­τέ­ρα τρι­ών παι­δι­ών.

Η Γε­ωρ­γία Κη­που­ρο­πού­λου είναι Υπό­τρο­φος ΙΚΥ και Με­τα­δι­δά­κτωρ του Τμή­μα­τος Γε­ω­πο­νί­ας, ΠΔΜ.

Η Ευμορ­φία Κη­που­ρο­πού­λου είναι πτυ­χι­ού­χος του Τμή­μα­τος Φι­λο­σο­φί­ας και Παι­δα­γω­γι­κής του Α.Π.Θ., έχει λά­βει το με­τα­πτυ­χι­α­κό της και τον τίτ­λο του Δι­δά­κτο­ρα Φι­λο­σο­φί­ας με ειδί­κευ­ση στην Παι­δα­γω­γι­κή και έμ­φα­ση στη Δι­α­πο­λι­τι­σμι­κή Εκ­παί­δευ­ση από το Τμή­μα Φι­λο­σο­φί­ας και Παι­δα­γω­γι­κής του Α.Π.Θ. και είναι Με­τα­δι­δά­κτωρ Παι­δα­γω­γι­κής. Το επι­στη­μο­νι­κό της έρ­γο έχει δη­μο­σι­ευ­θεί σε δι­ε­θνή και πα­νελ­λή­νι­ας εμ­βέ­λει­ας πε­ρι­ο­δι­κά και έχει ανα­κοι­νω­θεί σε πα­νελ­λή­νια και δι­ε­θνή συ­νέ­δρια. Τα επι­στη­μο­νι­κά της εν­δι­α­φέ­ρο­ντα αφο­ρούν τη Δι­α­πο­λι­τι­σμι­κή Εκ­παί­δευ­ση, τις ταυ­τό­τη­τες, την Εκ­παί­δευ­ση Εκ­παι­δευ­τι­κών, τη με­τα­νά­στευ­ση και την Κρι­τι­κή Ανά­λυ­ση Λό­γου. Έχει απα­σχο­λη­θεί ως Επι­στη­μο­νι­κή Συ­νερ­γά­τι­δα και δι­δά­σκου­σα σε πα­νε­πι­στη­μι­α­κά τμή­μα­τα και έχει εκ­δώ­σει 3 μο­νο­γρα­φί­ες. Ερ­γά­ζε­ται ως Ειδι­κή Επι­στή­μων στο Τμή­μα Δη­μο­τι­κής Εκ­παί­δευ­σης της Σχο­λής Κοι­νω­νι­κών και Αν­θρω­πι­στι­κών Σπου­δών του Πα­νε­πι­στη­μίου Δυ­τι­κής Μα­κε­δο­νί­ας και από το 2020 ερ­γά­ζε­ται ως φι­λό­λο­γος στη Β/θμια Εκ­παί­δευ­ση.

Ταμουτσέλης Νικόλαος (Επ.)
Σολάκης Δημήτριος (Επ.)
Σεχίδης Κωνσταντίνος (Επ.)
Μελίσσας Λάζαρος (Επ.)
Κουρεμένου Ειρήνη (Επ.)
Κηπουροπούλου Γεωργία (Επ.)
Κηπουροπούλου Ευμορφία (Επ.)

Σελίδες: 344
ISBN: 9786182042359
Τιμή: 19,00 € (περιλαμβάνει Φ.Π.Α.)