ΔΕΥΑΒ: Προκήρυξη διαγωνισμού μίσθωσης μηχανημάτων έργου

Ειδήσεις Εργασία

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΒ διακηρύσσει ότι: 

εκτίθεται σε δημοπρασία, με Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά όπως καθορίζεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των προς μίσθωση μηχανημάτων που συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης «Μίσθωση μηχανημάτων, έργων, συντηρήσεων επισκευών και επεκτάσεων δικτύων πόλης Βέροιας έτους 2023», προϋπολογισμού € 300.000,00 πλέον Φ.Π.Α..

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με συστημικό αριθμό 191951. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013).

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

  • Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής προσφορών: 12/05/2023 και ώρα 23:00
  • Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών: 15/05/2023 και ώρα 10:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, Τα δικαιολογητικά της προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% επί της ενδεικτικά προϋπολογισθείσας δαπάνης δηλαδή 6.000,00 €. Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται στη ΔΕΥΑΒ. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί, αναγνωρισμένοι ιδιοκτήτες χωματουργικών μηχανημάτων, οι οποίοι θα έχουν πληρωμένα τα τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια μηχανήματος και οχήματος και τα νόμιμα δικαιολογητικά κυκλοφορίας καθώς και διαθέτουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

 Για τη Δ.Ε.Υ.Α.Β.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Στέργιος Διαμάντης