Διαδικτυακή Παρουσίαση βιβλίου: Η Απίθανη Ηρωίδα – Παρασκευή 09-06-2023, 19:00 – Συγγραφέας Περράκης Στέλιος

Πολιτισμός Πρόσωπα

Οι εκ­δό­σεις Επί­κε­ντρο σας προ­σκα­λούν στη δι­α­δι­κτυ­α­κή πα­ρου­σί­α­ση του βι­βλίου του Στέ­λιου Περ­ρά­κη:

Η Απίθανη Ηρωίδα

Η Λέλα Καραγιάννη και οι Βρετανικές Μυστικές Υπηρεσίες στην Ελλάδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Για το βι­βλίο θα μι­λή­σουν οι:

  • Ελ­πί­δα Βό­γλη, Ανα­πλη­ρώ­τρια Κα­θη­γή­τρια Νε­ό­τε­ρης και Σύγ­χρο­νης Ελ­λη­νι­κής Ιστο­ρί­ας, Τμ. Ιστο­ρί­ας και Εθνο­λο­γί­ας, ΔΠΘ
  • Σά­κης Μουμ­τζής, συγ­γρα­φέ­ας
  • και ο συγ­γρα­φέ­ας του βι­βλίου Στέ­λι­ος Περ­ρά­κης, μέ­λος της Βα­σι­λι­κής Ακα­δη­μί­ας του Κα­να­δά, κά­το­χος της έδρας RBC Professorship in Financial Derivatives, Πα­νε­πι­στή­μιο Concordia.

Τη συ­ζή­τη­ση θα συ­ντο­νί­σει ο Πέ­τρος Πα­πα­σα­ρα­ντό­που­λος, Δρ Βαλ­κα­νι­κών Σπου­δών, εκ­δό­της, συγ­γρα­φέ­ας.

Πα­ρα­σκευή 9 Ιου­νίου 2023, 7:00 μ.μ.

Μπο­ρεί­τε να πα­ρα­κο­λου­θή­σε­τε την εκ­δή­λω­ση ζω­ντα­νά μέ­σω:

Η πα­ρου­σία σας θα μας τι­μή­σει ιδι­αί­τε­ρα.