Μητροπολίτης Βεροίας: «Τό νά εἶναι κανείς πατέρας ή μητέρα, δέν εἶναι μία τυχαία ἀποστολή»

Ειδήσεις Οικογένεια

Το απόγευμα της Τετάρτης, 15ης Νοεμβρίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων μίλησε στη «Σχολή Γονέων» της Ιεράς μας Μητροπόλεως στο Πνευματικό Κέντρο στη Βέροια και ανέπτυξε το θέμα: «Η οικογένεια».

Η «Σχολή Γονέων» της Ιεράς μας Μητροπόλεως αποτελεί πρωτοβουλία του Ποιμενάρχου μας κ. Παντελεήμονος από τα πρώτα χρόνια της Αρχιερατείας του στην Αποστολική Μητρόπολη της Βεροίας, δείχνοντας ιδιαίτερη μέριμνα και στηρίζοντας τους γονείς αλλά και τους μελλοντικούς γονείς στον καθημερινό τους αγώνα. Οι συναντήσεις της «Σχολής Γονέων» πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη στις 7:00 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο στη Βέροια και ομιλούν εκπαιδευτικοί, καθηγητές, κληρικοί και παιδαγωγοί, οι οποίοι αναπτύσσουν θέματα σχετικά με τα προβλήματα της σύγχρονης οικογένειας και απαντούν στα ερωτήματα των συμμετεχόντων.

Τον Σεβασμιώτατο προλόγισε ο υπεύθυνος της «Σχολής Γονέων» Βεροίας και υπεύθυνος του γραφείου γάμων, βαπτίσεων και διαζυγίων της Ιεράς Μητροπόλεως μας Αρχιμ. Πρόδρομος Γκιρτζαλιώτης, ο οποίος ανακοίνωσε και το πρόγραμμα των επόμενων ομιλιών.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων αναπτύσσοντας την ομιλία του με θέμα: «Η οικογένεια», ανέφερε μεταξύ πολλών άλλων: Στήν ἐποχή μας στήν ὁποία τά πάντα γύρω μας ἀλλάζουν καί ἐξε­λίσ­σονται μέ ἀπίστευτα γορ­γούς ρυθμούς, σέ μιά ἐποχή πού οἱ βασι­κές γνώσεις, τίς ὁποῖες κάθε ἄν­θρω­πος ἀποκτᾶ στά νεανικά του χρόνια, δέν μποροῦν νά ἐξυπηρε­τή­σουν τίς μελλο­ντικές του ἀνά­γκες, εἶναι ἀπαραίτητη μιά διαρκής ἐπα­φή μέ τίς νέες γνώ­σεις, μιά ἐπαφή πού πραγματο­ποιεῖται μέ αὐτό πού οἱ σύγχρονοι ἐπιστή­μο­νες ὀνο­μάζουν «διά βίου ἐκπαίδευ­ση». Ὁ ὅρος εἶναι νέος, ἀλλά οἱ ρίζες του βρί­σκονται σέ μιά φρά­ση τοῦ ἀρχαίου Ἀθηναίου σοφοῦ: «γηράσκω ἀεί διδα­σκό­με­νος».

­Ἕνας ἀπό αὐτούς τούς ρόλους εἶ­ναι ὁ ρόλος τῶν γονέων. Ἕνας πο­λύ σοβαρός ρόλος στόν ὁποῖο κα­λεῖσθε νά ἀνταποκριθεῖτε μέ ἐπι­τυχία γιά τό καλό τῶν παιδιῶν σας, κάτι τό ὁποῖο καί σεῖς ἀσφαλῶς ἐπιθυμεῖτε.

Κανείς δέν μπορεῖ νά ἀμφισβη­τήσει ὅτι ἡ πρώτη προ­ϋ­πό­θεση γιά νά ἐπιτύχει κανείς σέ αὐ­τόν τόν ρόλο εἶναι ἡ ἀγάπη, ἡ μη­τρι­κή καί ἡ πατρική ἀγάπη. Εἶναι πράγ­ματι ἀναγκαία καί ἀπαραί­τη­τη, ἀλλά πρέπει νά γνωρίζουν καί οἱ γονεῖς πῶς νά τήν προσφέρουν, πῶς νά τήν κατευθύνουν, ὥστε νά εἶναι ἀποτελεσματική καί ἐπωφελής γιά τά παιδιά τους.

Ἐκτός ὅμως ἀπό τήν ἀγάπη εἶναι ἀπαραίτητο ὡς γονεῖς νά γνωρίζε­τε καί ἄλλα πράγματα πού ἀφο­ροῦν τήν ἀνατροφή τῶν παιδιῶν σας ἀλλά καί τό περιβάλλον μέσα στό ὁποῖο μεγαλώνουν καί κινοῦ­νται. Τό εἶπα καί στήν ἀρχή τῆς ὁμιλίας μου, ὁ κόσμος ἀλλάζει τα­χύ­τατα καί οἱ συνθῆκες τῆς ζωῆς τό ἴδιο. Τά παιδιά δέν ζοῦν στίς ἴδιες συνθῆκες μέ αὐτές πού ζοῦ­σαν πρίν ἀπό πέντε ἤ δέκα χρόνια, ἴσως καί πρίν ἀπό ἕνα καί δύο. Τά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως καί οἱ ἔξυπνες συσκευές, πού χειρίζο­νται πλέον, καλῶς ἤ κακῶς, τά παι­διά κάθε ἡλικίας, καθιστοῦν ἐξαι­ρετικά εὔκολη τή διακίνηση μεταξύ τῶν μαθητῶν στά σχολεῖα, ἀκόμη καί τῆς πρωτοβάθμιας ἐκ­παι­δεύσε­ως τάσεων καί συνηθει­ῶν, συχνά  ἐπικίνδυνων, γιά τίς ὁποῖες καί γονεῖς ἀκόμη πού ἔχουν καί μεγαλύτερα παιδιά δέν εἶναι ἐνήμεροι.

Δυστυχῶς τά τελευταῖα χρόνια ἀκοῦμε ὅλο καί συχνότερα γιά κρού­­­σματα βίας ψυχικῆς καί σω­μα­­τι­κῆς, γιά ἠλεκτρονικά παιχνί­δια πού παρασύρουν τά παιδιά σέ σκοτεινά μονοπάτια, γιά ἀνθρώ­πους πού κινοῦνται περιφερειακά στά σχολεῖα καί στοχεύουν ἐπίσης στό νά παρασύρουν καί νά παρα­πλα­νήσουν τά παιδιά, ἀλλά καί  γιά περιπτώσεις βίας μεταξύ νεα­ρῶν καί παιδιῶν, καταστάσεις δη­λα­δή ἄγνωστες μέχρι πρίν ἀπό λίγα χρόνια. Ὅλα αὐτά ἀπαιτοῦν ἐγρήγορση ἀλλά καί ἐνημέρωση, προκειμένου οἱ γονεῖς νά προστα­τεύ­σουν καί νά καθοδηγήσουν σωστά τά παιδιά τους.

Ἡ Σχολή γονέων τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, πού ἀρχίζει μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ γιά ἄλ­λη μία χρονιά σήμερα τή λειτουργία της, ὑπηρε­τεῖ αὐτόν ἀκριβῶς τόν σκοπό, νά βοηθήσει ἐσᾶς τούς γονεῖς νά ἀντα­ποκριθεῖτε ὅσο τό δυνατόν πιό ἀποτελεσματικά στήν ἀποστο­λή σας. Γιατί, ὅπως εἶπα καί ὅπως ὅλοι γνωρίζετε, τό νά εἶ­ναι κανείς γονέας, πατέρας ἤ μητέ­ρα, δέν εἶναι μία τυχαία ἀπο­στο­λή καί ἕνα εὔκολο ἔργο. Ἀντίθετα, εἶ­ναι μιά πολύ σοβαρή καί δύσκολη ὑπόθε­ση, εἶναι μιά ἐξαιρετικά ὑπεύ­θυνη ἀποστολή, γιατί ἀσχολεῖ­ται μέ ἀν­θρώπους, μέ παιδιά. Kαί ἄν οἱ συνέ­πειες μιᾶς λανθασμένης ἀπο­φά­­σεως ἤ μιᾶς ἀποτυχημένης ἐπιλο­γῆς στήν ἐπαγγελματική ἤ τήν προσωπική μας ζωή περιορίζο­νται χρονικά καί στή χειρότερη περί­πτωση μπορεῖ νά ἐκτείνονται μέ­χρι τό τέλος τῆς δικῆς μας ζωῆς, μιά λανθασμένη ἐνέργεια στήν δια­­παι­δαγώγηση τῶν παιδιῶν μας μπορεῖ νά ἔχει συνέ­πειες πού θά φθάνουν μέχρι τό τέλος τῆς δικῆς τους ζωῆς.

Ἄν τά παιδιά γνωρίσουν μέ τή βοήθεια τῶν γονέων τήν Ἐκκλη­σία στήν παιδική τους ἡλι­κία, θά μποροῦν νά βρίσκουν στό μέλλον μέσα σ᾽ αὐτήν καί στά πρόσωπα ὅσων τήν διακονοῦν ἕναν ἄνθρω­πο μέ τόν ὁποῖο θά συζητοῦν τά θέματα πού τούς ἀπα­σχολοῦν καί ἀπό τόν ὁποῖο θά ἀκοῦν μιά καλή συμβουλή, ἀφοῦ ὅλοι ξέρουμε πώς συχνά τά παιδιά καί οἱ νέοι διστά­ζουν νά μιλήσουν στούς γονεῖς, ντρέπονται νά ἀπευθυνθοῦν στούς δασκάλους ἤ τούς καθηγητές τους, ἀπό τούς ὁποίους ἔχουν κά­ποια ἐξάρ­τηση, ἀλλά πιό εὔκολα ἀνοί­γουν τήν ψυχή τους σέ ἕναν ἱερέα, τόν ὁποῖο ἐμπιστεύονται.

Tό ἔργο τῶν γονέων εἶναι ἐξαι­­ρετικά σημα­ντικό, γιατί μέ τό ἔργο αὐτό τῆς διαπαιδαγωγήσεως τῶν παιδιῶν τους ἀνα­δει­κνύο­νται συνεργοί τοῦ Θεοῦ. Kαί ὅπως σέ κάθε ἀνθρώπινη προσπάθεια δέν ξεχνοῦμε τόν συνεργάτη μας, ἔτσι καί στό ὑψηλό αὐτό ἔργο τῆς ἀνα­τροφῆς τῶν παιδιῶν δέν πρέ­πει νά ξεχνοῦμε ποτέ τόν οὐρά­νιο καί ὑψηλό συνεργάτη μας, τόν Θεό. Σ᾽ αὐτόν πρέ­πει νά καταφεύγουν οἱ γονεῖς καί τή δική του βοήθεια νά ζητοῦν τό ἔργο τους, ἕνα ἔργο στό ὁποῖο θά σᾶς βοηθήσουν, ἐλπίζω, καί φέτος οἱ συναντήσεις τῆς Σχο­λῆς γονέων, ὅπου θά ἔχετε τήν εὐ­καιρία καί τή δυ­νατότητα νά συζη­τᾶτε γιά τά προβλήματα πού ἀντι­μετωπίζετε, νά ἀνταλ­λάσ­σετε ἐμ­πει­ρίες μέ ἄλλους γονεῖς καί νά πλουτίζετε τίς γνώσεις σας γιά τήν καλύ­τερη καί ἀποτελεσματικότερη διαπαι­δαγώ­γη­ση τῶν παιδιῶν σας γιά τήν ἐπιτυχία καί τήν εὐτυχία καί τῶν ἴδιων καί τῆς κοινωνίας καί τῆς πατρίδος μας.